• 86

    අපේ වාහනවල රටවල් සහ කලාප 86 ක් වාඩිලාගෙන සිටී

  • 20 යි,000,000

    ලොව පුරා කුටුම්භ මිලියන 20 කට අධික සංඛ්‍යාවක් හුආහායි සන්නාමයේ දැඩි බලපෑමට ලක්ව ඇත

  • 6

    වඩා හොඳ වාහන විසඳුමක් සපයන විදේශීය නිෂ්පාදන කඳවුරු 6 ක්.

හුආහායි සිදුවීම්