අප අමතන්න

හුවායි-සොන්ෂෙන් කාර්මික උද්‍යානය, චීනයේ ජියැන්ග්සු හි සුසුඕ හි ආර්ථික හා තාක්ෂණ සංවර්ධන කලාපය

+86 516 8216 5867

+86 516 8216 5612

විකුණුම් හෙඩ්කුවර්ස්
විද්යුත් තැපෑල: website@huaihaioversea.com
මන්ත්‍රී:+86 138 1348 0124

ආසියා ප්‍රදේශය
විද්යුත් තැපෑල: richard@huaihaioversea.com
මන්ත්‍රී:+86 152 5207 9758

 ඇෆ්රිකා ප්‍රදේශය
විද්යුත් තැපෑල: dana@huaihaioversea.com
මන්ත්‍රී: +86 157 2078 7205

ලතින් ඇමරිකාව
විද්යුත් තැපෑල: linda@huaihaioversea.com
මන්ත්‍රී: +86 151 5615 8952