අපව අමතන්න

Huaihai-Zongshen කාර්මික උද්‍යානය, Xuzhou හි ආර්ථික හා තාක්ෂණ සංවර්ධන කලාපය, චීනයේ Jiangsu

දුරකථන:+86 516 8216 5867

මොබ්:+86 138 1348 0124